Prohlášení o ochraně dat HALFEN s.r.o.

Ochrana údajů
HALFEN se těší z Vaší návštěvy na našich webových stránkách i z Vašeho zájmu o naší společnost a naše výrobky. Bereme ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vaší soukromé sféry při zpracování osobních údajů pro nás představuje naléhavý úkol, ke kterému při našich obchodních procesech přihlížíme. Zpracováváme osobní údaje, které jsou při návštěvě našich webových stránek zjišťovány, v souladu se zákonnými ustanoveními, které platí pro ty země, ve kterých jsou příslušné stránky spravovány. Naše politika ochrany údajů se řídí kodexy chování platnými ve společnosti HALFEN. Webové stránky HALFEN mohou obsahovat odkazy k webovým stránkám jiných poskytovatelů, na něž se toto
prohlášení o ochraně údajů nevztahuje. Navzdory pečlivé, obsahové
kontrole nepřejímáme záruku za obsahy externích odkazů. Za obsah
stránek, na které je odkazováno, jsou odpovědni výhradně jejich
provozovatelé.
HALFEN respektuje Vaši soukromou sféru a osobní soukromí.

Zjišťování a zpracování osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery standardně ukládají název Vašeho poskytovatele internetových služeb, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštívíte i datum a délku návštěvy. HALFEN používá cookies, aby mohla sledovat preference návštěvníků a odpovídajícím způsobem optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé soubory, které se dočasně archivují na Vašem pevném disku. Informace, které jsou obsaženy v cookies slouží k usnadnění navigace a umožňují vysokou míru uživatelské optimálnosti webové stránky. Naši webovou stránku si můžete samozřejmě prohlížet i bez cookies. Naše cookies neobsahují osobně specifické informace, takže Vaše soukromí je chráněno. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete zamezit ukládání cookies na Vašem pevném disku tím, že na nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte *neakceptovat cookies*. Jak to funguje podrobněji se můžete dozvědět z návodu od výrobce Vašeho
prohlížeče. Když však nebudete akceptovat cookies, může to vést k
funkčním omezením naší nabídky. Kromě toho se budou osobní údaje
ukládat pouze tehdy, když je sami uvedete, např. v rámci registrace, ankety, vypsání ceny nebo pro realizaci smlouvy.

Používání a další předávání osobních údajů a účelová vazba
HALFEN používá Vaše osobní údaje za účelem technické správy webových stránek, administrace zákazníků, anket o výrobcích a za účelem marketingu pouze v rozsahu, který je pro to nyní potřebný pro HALFEN. Zjišťování příp. předávání osobních údajů státním institucím a úřadům se provádí pouze v rámci závazných národních právních předpisů. Naši zaměstnanci, agentury a dceřiné společnosti se u nás zavázali k mlčenlivosti a dodržování našich kodexů chování.

Možnost volby
Vaše údaje chceme používat k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich výrobcích a službách a abychom se jejich prostřednictvím na ně mohli případně dotazovat. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv poštovní cestou sdělit, abychom mohli údaje odpovídajícím způsobem zablokovat.

Právo na informace
Na požádání Vám HALFEN písemně obratem a v souladu s platným právem oznámí, zda a jaké osobní údaje o Vaší osobě jsou u nás uloženy. Pokud by navzdory našemu úsilí o správnost a aktuálnost údajů byly uloženy chybné informace, na Vaše požádání zajistíme jejich opravu.

Bezpečnost
HALFEN ustanovuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše údaje, které spravujeme proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým rozvojem nepřetržitě zkvalitňována.

Pokud máte dotazy týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit a budeme Vám k dispozici i v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.
Google Analytics
Tyto webové stránky užívají Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které si můžete uložit na Vašem počítači a které Vám umožní analýzu užívání webových stránek.  Informace vytvořené pomocí cookie  o Vašem užívání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server v USA a tam uloží. V případě aktivace anomizace IP na těchto webových stránkách Google Vaši IP adresu však uvnitř členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese kompletní  IP adresa a zkrátí tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace využije, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, zpracoval reporty o aktivitách webových stránek a poskytl provozovateli stránek další služby spojené s užíváním webových stránek a internetu. IP adresa předaná v  rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče  nepřichází do styku s jinými daty společnosti Google.  Uložení Cookies zablokujete příslušným nastavením software Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás ale, že v tomto případě nebudete moci užívat všechny funkce těchto webových stránek.  Navíc můžete zamezit přenosu dat vytvořených Cookies a vztahujících se k užívání Vašich webových stránek (vč. Vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat Googlem, pokud si stáhnete z následně uvedeného linku Browser-Plugin a nainstalujete.