HALFEN
WHEN SAFETY COUNTS

CORPORATE GOVERNANCE

Bezpečnost jako ústřední součást úspěchu je velmi důležitá pro naše zákazníky, obchodní partnery a zaměstnance.  Bez ohledu na místo či čas jsou bezpečnost a ekonomická  životaschopnost  vždy základními  principy.
HALFEN IQ je zkratka pro inteligenci a pro integrované služby v těchto oblastech:

Kvalita
Kvalita určuje veškeré naše obchodní myšlení a jednání. Je nezbytným předpokladem úspěchu  i konkurenceschopnosti na trhu; pro společnost HALFEN a její zákazníky. To je důvodem, proč aktivně hledáme kvalitu a nic neponecháváme náhodě. Každý den – u všech produktů – ve všech oblastech a procesech, od počátečního konceptu až po zákaznický servis. Kvalita je naším partnerem. Všichni zaměstnanci společnosti HALFEN jsou aktivně zapojeni do naší integrované kvality. Náš systém managementu jakosti splňuje požadavky mezinárodní normy ISO 9001.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí
Společnost HALFEN si je dobře vědoma významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své zaměstnance, návštěvníky, zákazníky a dodavatele. Stejně tak i důležitosti ochrany životního prostředí. Stanovili jsme si povinnost zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí a nadále hledat způsoby, jak zlepšit a rozvíjet příslušné podpůrné struktury.

Naše cíle:
• podniknout veškeré kroky, které zabrání průmyslovým haváriím
• opětovně použít nebo recyklovat všechny odpadní materiály
• provádět odbornou likvidaci veškerého odpadu a odpadových materiálů
• dodržovat vysoké standardy čistoty a pořádku ve všech provozních zařízeních
• vybavit všechna pracoviště nábytkem podle ergonomických norem
• dodržovat následující kritéria při výběru nových akvizic: snižování spotřeby energie, hlučnosti, využívat recyklovatelných obalů s ergonomickým designem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci mají ve společnosti HALFEN zvláštní význam. Přísné dodržování všech místních předpisů a zákonů je absolutním minimem a ne naším hlavním cílem. Kromě toho očekáváme maximální úsilí při plnění základních hodnot společnosti, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neustálé snahy o jejich zlepšování.

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví vyžaduje maximální úsilí a spolupráci každého zaměstnance naší společnosti a na všech úrovních. My všichni můžeme přispívat k zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí, místa, kde jsme si našli práci. Management zdraví a bezpečnosti je každodenní prioritou každého zaměstnance společnosti HALFEN.

Dodržujeme své zásady
Nekompromisně se hlásíme k základním hodnotám integrity, poctivosti a dodržování zákonů, o něž se opírá i naše strategie výkonu a růstu jednoho z lídrů na trhu upevňovací techniky. Náš Etický kodex je v souladu se zásadami koncernu CRH, stanoví jasné normy regulace našeho chování.  Jsme schopni chránit naši integritu a pokračovat v podnikání zodpovědným způsobem. Podnikatelská etika stojí v popředí našeho jednání se zákazníky a dodavateli.   Pouze dodržováním našich základních hodnot můžeme udržet trvalý úspěšný růst naší společnosti a chránit naši vynikající pověst.