OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

LEVIAT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS0000145952) 

Last Updated: 2nd January 2023

 

§ 1       Postanowienia ogólne.

(1)         Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży ("OWS") mają zastosowanie do wszystkich stosunków handlowych Leviat sp. z o.o. ("LEVIAT") z przedsiębiorcami i osobami prawnymi.

(2)        OWS dotyczą w szczególności umów sprzedaży i/lub dostawy rzeczy ruchomych ("Towarów"), jak również świadczenie Usług związanych z dostawą Towarów. Integralną część każdej umowy stanowi ostatnia wersja OWS, co do zasady przekazywana klientom LEVIAT jako umowa ramowa na potrzeby przyszłych umów sprzedaży i/lub dostawy Towarów i/lub świadczenia usług, bez konieczności ponownego odwoływania się do nich w każdej zawieranej z danym klientem umowie. LEVIAT może dokonywać zmian OWS z miesięcznym wyprzedzeniem zamieszczające je na stronie www.leviat.com i jednocześnie wysyłając je na piśmie tym swoim klientom, z którymi pozostaje w stałych relacjach handlowych.

(3)        W umowach zawieranych z klientami przez LEVIAT, zastosowanie mają wyłącznie OWS, które stanowią integralną część każdej umowy.  Inne warunki handlowe, ewentualnie stosowane przez klienta, stają się częścią umowy tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim LEVIAT wyrazi na to wprost zgodę na piśmie.

(4)        Postanowienia ust. (3) znajdują zastosowanie w każdym przypadku, także wtedy, gdy obie strony umowy są świadome stosowania przez klienta jego ogólnych warunków i LEVIAT nie sprzeciwił się wprost ich stosowaniu.

(5)         Pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS mają jedynie postanowienia umów, w których LEVIAT wprost wyraził na piśmie zgodę na modyfikację lub rezygnację z określonych postanowień OWS.

(6)        Wszelkie istotne z prawnego punktu widzenia oświadczenia, jakie klient może złożyć LEVIAT po zawarciu umowy (np. wyznaczenie terminu, zgłoszenie wad lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy), muszą być dla swej skuteczności złożone w formie pisemnej lub dokumentowej w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego (np. w doręczonym piśmie/liście, e-mailem), przy czym oświadczenie od odstąpieniu od umowy w każdym przypadku wymaga zachowania formy pisemnej.

(7)         Odwołania do przepisów ustawowych mają jedynie znaczenie objaśniające. Przepisy ustawowe obowiązują, jeżeli nie zostały bezpośrednio i wprost zmodyfikowane lub wyraźnie wyłączone postanowieniami niniejszych OWS.

 

§ 2         Zawarcie i wykonanie umowy

(1)         Przekazywane przez LEVIAT informacje o Towarach, jak również oferty, katalogi, dokumentacje techniczne (np. rysunki, plany, obliczenia, odniesienia do norm DIN), inne opisy Towarów, które nie zostały sporządzone w formie pisemnej - nie stanowią oferty, nie wiążą LEVIAT i dla swojej skuteczności wymagają potwierdzenia na piśmie.

(2)        Zamówienie Towaru przez klienta złożone na piśmie lub pocztą elektroniczną uznaje się za wiążącą go ofertę zawarcia umowy.

(3)        Umowa, jak również inne porozumienia i oświadczenia gwarancyjne zostają uznane za zawarte lub złożone dopiero po złożeniu przez LEVIAT stosownego oświadczenia na piśmie. Wyłączone jest zawarcie umowy poprzez tzw. milczące potwierdzenie zamówienia klienta; wymaga ono zawsze formy pisemnej. W razie braku odpowiedzi LEVIAT w ciągu 2 tygodni od otrzymania oferty, klient przestaje być nią związany, chyba, że w ofercie oświadczy inaczej.

(4)        O ile wprost nie umówiono inaczej na piśmie, prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, do wszelkich rysunków roboczych i innych dokumenty (np. plany, szkice, dokumentacja statyki, kosztorysy), jak również próbki lub wzory przygotowane przez LEVIAT w związku z otrzymanymi ofertami i zamówieniami pozostają własnością LEVIAT.

(5)         Klient jest uprawniony do korzystania z know-how zawartego w dokumentach, o których mowa w ustępie (4), wyłącznie w celu korzystania z Towarów zgodnie z zawartą umową. Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody LEVIAT.

(6)        O ile LEVIAT produkuje i dostarcza Towar na podstawie rysunków, modeli, wzorów, instrukcji produkcji lub innych załączników do zamówienia przekazanych przez klienta, klient gwarantuje, że produkcja i dostawa zamówionych przez niego Towarów nie narusza praw własności intelektualnej (przemysłowej i praw autorskich) żadnej osoby trzeciej. W takich przypadkach, jeżeli przy produkcji i dostawie Towaru naruszone zostaną prawa własności intelektualnej osób trzecich, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich i zabezpieczy LEVIAT przed ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu. W przypadku wniesienia przeciwko LEVIAT przez osobę trzecią roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, LEVIAT jest uprawniony do wstrzymania produkcji i dostaw zamówionych Towarów oraz do żądania od klienta zwrotu poniesionych kosztów, o ile klient nie nabędzie w rozsądnym terminie praw niezbędnych do dalszego wykonywania umowy. W tym zakresie stosuje się również postanowienia § 3 ust. 3 i w § 4.

(7)         O ile nie uzgodniono inaczej, LEVIAT jest uprawniony do zniszczenia modeli, wzorów, rysunków, instrukcji produkcji lub innych załączników do zamówienia po upływie sześciu miesięcy od wykonania umowy.

 

§ 3       Termin dostawy i opóźnienie w dostawie

(1)         Termin dostawy jest uzgadniany przez LEVIAT z klientem lub podawany przez LEVIAT przy przyjęciu zamówienia. Jeśli klient nie wykonał terminowo działań wymaganych od niego w celu realizacji dostawy, za które LEVIAT nie ponosi odpowiedzialności, LEVIAT jest uprawniony do stosownej zmiany uzgodnionych terminów lub okresów dostawy.

(2)        LEVIAT zawsze podejmuje wszelkie środki w celu dotrzymania terminów i okresów dostaw. Są one jednak jedynie przybliżone, chyba że w poszczególnych przypadkach wyraźnie uzgodniono inaczej. Momentem dostawy jest zawsze moment udostępnienia Towarów do odbioru lub moment ich wysyłki z zakładu/magazynu LEVIAT. Jeżeli towar nie może zostać wydany lub wysłany w terminie z przyczyn, za które LEVIAT nie ponosi odpowiedzialności, terminy dostawy uważa się za dotrzymane w momencie zgłoszenia gotowości Towarów do wydania albo ich wysyłki. LEVIAT jest uprawniony do zrealizowania dostawy przed uzgodnionym terminem dostawy, o ile klient nie poniesie z tego powodu nieuzasadnionych strat. Ponadto, uzgodniony termin dostawy lub udostępnienia Towaru do odbioru uważa się za dotrzymany także, jeśli LEVIAT dostarczy/wyda Towar lub udostępni go do odbioru w rozsądnym terminie po upływie uzgodnionego terminu.

(3)        Okresy i terminy dostaw ulegają przedłużeniu - bez uszczerbku dla innych praw LEVIAT z tytułu opóźnienia klienta w odbiorze Towarów - o okres, przez który LEVIAT nie może spełnić świadczenia z powodu opóźnienia klienta lub nieprzestrzegania przez klienta spoczywających na nim obowiązków współdziałania (np. niedostarczenia niezbędnych urzędowych świadectw, aprobat etc., nieprzekazania niezbędnych dokumentów lub niedokonania przedpłaty).

(4)        Jeśli z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, LEVIAT nie będzie w stanie dotrzymać wiążących terminów dostawy (ze względu na niemożność spełnienia świadczenia w terminie), poinformuje o tym niezwłocznie klienta i jednocześnie poda mu przewidywany nowy termin dostawy. Za brak możliwości wykonania świadczenia, za które LEVIAT nie ponosi odpowiedzialności, uważa się w szczególności brak terminowej lub prawidłowej dostawy lub wykonania świadczenia przez dostawcę lub podwykonawcę LEVIAT, z którym LEVIAT zawarł umowę, której wykonanie jest konieczne dla spełnienia przez LEVIAT świadczenia uzgodnionego przez LEVIAT z jego z klientem – tj. dostawy określonej ilości Towarów o określonej jakości lub wykonania usług i nie udzielił klientowi dodatkowej gwarancji dostawy w późniejszym terminie. Jeżeli dostawa Towaru nie będzie możliwa również w przesuniętym terminie, LEVIAT ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części i wówczas niezwłocznie zwróci klientowi spełnione już przez niego świadczenia, w szczególności zapłaconą cenę/wynagrodzenie.

(5)         Zwłoka LEVIAT w dostawie ma miejsce wyłącznie w sytuacjach innych niż opisane w ust. (2), w okolicznościach określonych w art. 476 Kodeksu cywilnego i nie wcześniej niż po dodatkowym wezwaniu LEVIAT przez klienta do spełnienia świadczenia (wykonania dostawy).

 

§ 4       Dostawa, przejście ryzyka, zwłoka w odbiorze

(1)         Dostawy są dokonywane na najbardziej aktualnych warunkach Incoterms (obecnie Incoterms 2020) - EXW lub FCA (przy wysyłce Towarów za granicę) albo CPT (przy dostawach na terenie Polski) - z zakładzie produkcyjnego/magazynu w Kaliszu, który jest punktem wydania Towaru. Na życzenie i koszt klienta Towar zostanie wysłany do innego miejsca przeznaczenia (sprzedaż przez dostawę do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia). O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, LEVIAT jest uprawniony do samodzielnego określenia środka transportu (w szczególności firmy przewozowej, trasy przewozu, opakowania).

(2)        O ile nie uzgodniono inaczej opakowania zwrotne dostarczone do celów transportowych (skrzynie siatkowe / gitterbox itp.) pozostają własnością LEVIAT. Klient jest zobowiązany do zwrotu tych opakowań.

(3)        Dostawy częściowe są dopuszczalne, o ile nie uzgodniono inaczej.

(4)        Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu/uszkodzenia Towaru przechodzi na klienta - również w przypadku dostaw częściowych - w momencie dostawy tj. udostępnienia Towaru do odbioru/transportu z zakładu LEVIAT w Kaliszu i poinformowania klienta o możliwości jego odbioru, najpóźniej w momencie przekazania wydania Towaru. W przypadku dostawy Towaru do miejsca innego niż miejsce spełnienia świadczenia - również w przypadku dostaw częściowych - ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu/uszkodzenia Towaru, jak również ryzyko opóźnienia przechodzi na klienta z chwilą przekazania Towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innym osobom lub firmom wyznaczonym do wykonania przewozu (dalej określanym jednolicie jako "spedytorzy"). Działający na zlecenie LEVIAT spedytorzy nie są przedstawicielami LEVIAT.

(5)         W przypadku opóźnienia odbioru Towaru przez klienta, braku współpracy z przyczyn leżących po jego stronie lub opóźnienia dostawy z innych przyczyn leżących po stronie klienta, LEVIAT ma prawo żądać naprawienia powstałej szkody obejmującej też dodatkowe nakłady (np. koszty magazynowania), niezależnie od innych przysługujących LEVIAT praw i roszczeń wynikających z niewykonania/nienależytego wykonania umowy przez klienta.

 

§ 5       Ceny i warunki płatności

(1)         O ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny z cennika LEVIAT aktualne w momencie zawarcia umowy, EXW zakład LEVIAT w Kaliszu, zwiększone o należny podatek VAT.

(2)        W przypadku dostawy do miejsca innego niż miejsce wykonania świadczenia (§ 4 ust. 1) klient ponosi koszty transportu z zakładu w Kaliszu oraz koszty ewentualnego ubezpieczenia Towaru w czasie transportu, którego zażądał klient. Wszelkie należności celne, opłaty, podatki i inne obciążenia publiczne ponosi klient.

(3)        Cena sprzedaży (w przypadku dostawy częściowej - jej proporcjonalna część) jest płatna w terminie ustalonym w trakcie negocjacji handlowych / przedstawiona na ofercie. Termin płatności zaczyna się od daty wystawienia faktury bez umniejszenia jej o jakiekolwiek skonto. LEVIAT zastrzega sobie jednak prawo dostawy całości lub części Towaru wyłącznie za zapłatą z góry - również w przypadku trwających już relacji handlowych.

(4)        Klient narusza warunki zapłaty, jeżeli nie dokona jej w terminie. Jeśli czas otrzymania faktury lub harmonogramu płatności nie został dokładnie określony, zapłata uważana jest za opóźnioną najpóźniej z upływem 30 dni od wydania Towaru. Od kwoty należnej do zapłaty w każdym przypadku naliczane są odsetki według obowiązującej ustawowej stopy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. LEVIAT zastrzega sobie przy tym prawo dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód powstałych w wyniku opóźnienia zapłaty.

(5)         W przypadku istnienia wzajemnych wierzytelności, LEVIAT jest uprawniony do potrącenia z wierzytelności klienta w pierwszej kolejności swoich najdawniej wymagalnych wierzytelności. Jeśli klient jest winien firmie LEVIAT również odsetki za opóźnienie i ewentualnie inne świadczenia uboczne, LEVIAT jest uprawniony w pierwszej kolejności potrącić z wierzytelności klienta swoje odsetki, następnie należności uboczne, a na końcu należności główne.

(6)        Prawo potrącenia lub zatrzymania przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub było bezsporne.

(7)         Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że roszczenie LEVIAT o zapłatę ceny sprzedaży jest zagrożone z powodu braku zdolności płatniczej klienta (np. ze względu na zaprzestanie regulowania płatności, wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego etc.), LEVIAT jest uprawniony do odmowy spełnienia swojego świadczenia i, w razie potrzeby, po wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty, odstąpienia od umowy. Postanowienie to nie narusza ustawowych regulacji dotyczących możliwości odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty.

 

§ 6       Zachowanie prawa własności

(1)         LEVIAT zastrzega sobie, w celu zabezpieczenia swoich roszczeń, prawo własności dostarczonego Towaru do momentu pełnego uregulowania wszystkich bieżących i przyszłych wierzytelności LEVIAT wynikających z umowy i stałych stosunków handlowych między LEVIAT i Klientem. Klient powinien traktować otrzymany Towar z należytą starannością, odpowiednio go ubezpieczyć, zabezpieczyć i w razie potrzeby konserwować.

(2)        Towary, których własność została zastrzeżona na rzecz LEVIAT, nie mogą być zastawiane na rzecz osób trzecich ani użyte jako przedmiot zabezpieczenia przed całkowitą spłatą zabezpieczonych wierzytelności. W przypadku ustanowienia na nich zastawu, zajęcia lub innego zabezpieczenia, klient jest zobowiązany powiadomić komornika i wszelkie inne osoby trzecie o przysługującym LEVIAT tytule własności do Towarów. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia LEVIAT, jeżeli i o ile osoby trzecie zajmą należące do LEVIAT Towary lub zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego klienta.

(3)        W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w przypadku nieuiszczenia należnej ceny sprzedaży, LEVIAT jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi lub/i do żądania wydania Towaru na podstawie zastrzeżenia jego własności. Żądanie zwrotu Towaru, o ile nie zostanie sformułowane inaczej, nie obejmuje jednoczesnego oświadczenia o odstąpieniu przez LEVIAT od umowy; w pierwszej kolejności LEVIAT zażąda jedynie zwrotu Towaru i zastrzeże sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli klient nie zapłaci należnej ceny przed upływem zakreślonego mu dodatkowego terminu zapłaty, chyba żeby wyznaczenie takiego terminu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi było zbędne.

(4)        Klient jest upoważniony w ramach zwykłego toku działalności do odprzedaży i/lub przetwarzania Towaru, którego własność jest zastrzeżona na rzecz LEVIAT. W takim przypadku stosuje się dodatkowo następujące postanowienia;

(a) zastrzeżenie własności rozciąga się na produkty powstałe w wyniku przetwarzania, mieszania lub łączenia Towarów w pełnej wartości. Jeśli w przypadku przetworzenia, zmieszania lub połączenia z towarem osób trzecich ich prawo własności pozostanie zachowane, LEVIAT nabędzie współwłasność proporcjonalnie do zafakturowanych wartości przetworzonego, zmieszanego lub połączonego Towaru. Poza tym, w odniesieniu do produktu końcowego obowiązują postanowienia ust. (2) i ust. (3).

(b) klient przenosi na LEVIAT, jako zabezpieczenie, swoje roszczenia (wierzytelności) wobec osób trzecich wynikające z odprzedaży Towaru, niezależnie od tego, czy ma ona miejsce przed czy po przetworzeniu, zmieszaniu lub połączeniu z towarem osób trzecich, w całości lub w części odpowiadającej wysokości ewentualnego udziału LEVIAT we współwłasności zgodnie z poprzedzającym ustępem. Obowiązki klienta określone w ustępie (2) mają zastosowanie również w odniesieniu do przeniesionych na LEVIAT wierzytelności.

(c) LEVIAT upoważnia klienta do windykowania od swojego dłużnika należności za sprzedane mu Towary. LEVIAT zobowiązuje się do nieściągania wierzytelności bezpośrednio od dłużnika swojego klienta tak długo, jak długo klient wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec LEVIAT, nie zalega z płatnościami, nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego i nie występują inne zaburzenia zdolności płatniczej klienta. Jeżeli ww. warunki nie są spełnione LEVIAT może żądać, aby klient poinformował go o scedowanych wierzytelnościach i swoich dłużnikach, podał wszystkie informacje niezbędne do ściągnięcia należności, przekazał odpowiednie dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o cesji; w takim przypadku LEVIAT zastrzega sobie prawo do cofnięcia upoważnienia klienta do ściągania należności, jak również do dalszej sprzedaży i przetwarzania Towaru oraz do przeniesienia wierzytelności na osoby trzecie.

(5)         Jeżeli wartość możliwa do uzyskania z powyższych zabezpieczeń przekracza roszczenia LEVIAT o więcej niż 10%, na żądanie klienta LEVIAT zwolni wybrane przez siebie zabezpieczenia.

 

§ 7       Odpowiedzialność za wady

(1)         W przypadku wad fizycznych i wad prawnych dostarczonego towaru lub wadliwie wykonanych usług, klientowi przysługują prawa wynikające z przepisów ustawowych, o ile poniższe postanowienia OWS nie stanowią inaczej. Roszczenia wobec LEVIAT są wykluczone, jeżeli wadliwy towar został poddany dalszej obróbce przez klienta lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez montaż.

(2)        Podstawą odpowiedzialności LEVIAT za wady Towarów jest przede wszystkim pisemna umowa dotycząca jakości towaru lub usługi. Za uzgodnienie jakości uznaje się w szczególności wszystkie opisy produktów lub usług, które są przedmiotem indywidualnej umowy; nie ma przy tym znaczenia, czy opis pochodzi od klienta, od producenta czy od LEVIAT, jednak wymogiem jest uzgodnienie określonych parametrów przez obie strony umowy.

(3)        LEVIAT nie ponosi odpowiedzialności za wady, o których klient wiedział w momencie zawierania umowy lub wydania mu Towaru lub gdy kwestionowany stan/jakość Towaru był oczywisty, ale nie został zakwestionowany przez klienta przy odbiorze/wydaniu Towaru przez LEVIAT.

(4)        Klient może dochodzić roszczeń z tytułu wad Towaru pod warunkiem, że wypełnił swoje ustawowe obowiązki w zakresie sprawdzenia stanu Towaru i zgłoszenia wad w wymaganym terminie. Sprawdzenie Towaru winno być dokonane przy jego wydaniu, a jeżeli dokładne sprawdzenie nie jest wówczas możliwe - w ciągu tygodnia od jego wydania, ale w każdym przypadku przed jego montażem lub przetworzeniem. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia LEVIAT na piśmie lub pocztą elektroniczną o wykrytej wadzie lub braku najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych liczonych od wydania Towaru ewentualnie od stwierdzenia wady lub braku, jeżeli wada bądź brak nie mogły być wykryte przy wydaniu Towaru - w każdym przypadku pod rygorem utraty wobec LEVIAT wszelkich prawa wynikających z wadliwości Towaru lub jego braku. Zgłoszone zastrzeżenie dotyczące jakości Towaru musi wyraźnie określać charakter i zakres przyczynę domniemanej wady oraz obejmować dokumentację fotograficzną. Jeżeli klient nie przeprowadzi prawidłowej i terminowej kontroli stanu Towaru lub nie zgłosi wady w wymaganym terminie, odpowiedzialność LEVIAT za wadę niezgłoszoną, niezgłoszoną w terminie lub zgłoszoną nieprawidłowo jest wyłączona, chyba że wada została przez LEVIAT podstępnie zatajona.

(5)         Jeśli dostarczony Towar lub wykonane usługi są wadliwe, LEVIAT może według własnego uznania zdecydować, czy wadę usunie poprzez naprawę wadliwych Towarów, czy też poprzez dostarczenie w miejsce Towaru wadliwego Towaru (lub jego części) wolnego od wad lub poprzez ponowne wykonanie usługi.

(6)        Klient jest zobowiązany do zapewnienia firmie LEVIAT odpowiedniego czasu i możliwości koniecznych do wykonania należących do obowiązków LEVIAT czynności, w szczególności do przekazania LEVIAT reklamowanego Towaru do kontroli; w przeciwnym razie LEVIAT jest zwolniony z odpowiedzialności za wynikające z niewykonania tego obowiązku skutki. Wady Towarów winny być usunięte możliwie jak najszybciej z uwzględnieniem dodatkowego czasu niezbędnego na dostarczenie lub wyprodukowanie niewadliwych Towarów. W przypadku dostawy zastępczej klient jest zobowiązany zwrócić LEVIAT Towar wadliwy, o ile nie uzgodniono inaczej. Świadczenie LEVIAT nie obejmuje ani usunięcia/zdemontowania wadliwego Towaru, ani jego ponownego zamontowania po usunięciu wad, jeśli LEVIAT nie był pierwotnie zobowiązany do jego zamontowania.

(7)         LEVIAT ponosi wyłącznie koszty kontroli Towarów i usunięcia wady – tj. wyłącznie koszty transportu, przejazdów, materiałów, Towarów na wymianę, jeżeli Towar jest rzeczywiście wadliwy i o ile koszty te nie są nieproporcjonalne wysokie i nie wynikają z faktu, że Towar został przewieziony do innego miejsca niż miejsce przeznaczenia. W przypadku nieuzasadnionego żądania przez klienta usunięcia nieistniejącej wady LEVIAT może żądać od klienta zwrotu poniesionych kosztów.

(8)        W nagłych przypadkach, np. w razie zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji lub w celu zapobieżenia nieproporcjonalnie wysokiej szkodzie, klient ma prawo, wyłącznie po uzgodnieniu tego z LEVIAT na piśmie (lub w formie dokumentowej) - pod rygorem utraty przez klienta praw wobec LEVIAT wynikających z wadliwości Towaru, do samodzielnego usunięcia wady i żądania od LEVIAT zwrotu kosztów obiektywnie koniecznych do tego celu. LEVIAT musi być jednak natychmiast informowany o wszelkich przypadkach takiego samodzielnego usunięcia wad, w miarę możliwości z wyprzedzeniem.

(9)        Jeżeli usunięcie wady lub ponowne spełnienie świadczenia w terminie określonym zgodnie z ust. (7) nie powiodło się i dodatkowy wyznaczony przez klienta odpowiedni termin na dokonanie tych czynności upłynął bezskutecznie lub zakreślenie takiego terminu nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa, klient może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę stosownie do obniżonej wartości Towaru, jednak nie więcej niż o 5% ceny  wadliwego Towaru. Usunięcie wad uważa się za nieudane po drugiej nieudanej próbie. Jeżeli jednak LEVIAT spełnił świadczenie częściowo, klient może odstąpić od całej umowy tylko wtedy, gdy obiektywnie nie ma żadnego interesu w jej tylko częściowym wykonaniu. Klient nie może też odstąpić od umowy, jeżeli wada lub wady są nieistotne.

(10)      W przypadku stwierdzenia wady klient może żądać naprawienia szkody lub zwrotu poniesionych nieefektywnie z winy LEVIAT wydatków wyłącznie w granicach określonych w ust. (8;) dalsza odpowiedzialność LEVIAT jest wyłączona.

 

§ 8       Ogólne zasady odpowiedzialności

(1)         LEVIAT ponosi odpowiedzialność zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa z zastrzeżeniem postanowień niniejszych OWS.

(2)        LEVIAT ponosi odpowiedzialność za szkody bez ograniczenia w przypadkach, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności LEVIAT, w szczególności w razie umyślnego wyrządzenia szkody, a także zawinionego wyrządzenia szkód na osobie poprzez spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. W pozostałych przypadkach odpowiedzialność LEVIAT jest ograniczona do wartości netto (łącznej ceny netto za Towary sprzedane na podstawie) danej umowy, w każdym przypadku do kwoty nieprzekraczającej 1.500.000,00 EUR (maksymalnej kwoty odpowiedzialności) z zastrzeżeniem, że wyłączona jest odpowiedzialność LEVIAT za szkody pośrednie i następcze, w szczególności za utratę korzyści, w tym utratę przychodów, dochodów lub zysku oraz za zobowiązania wobec osób trzecich.

(3)        Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. (2) obowiązują również w przypadku szkód będących następstwem działania lub zaniechania osób, za które LEVIAT ponosi odpowiedzialność. 

(4)        Klient może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć ją wyłącznie w przypadku rażącego naruszenia przez LEVIAT jego obowiązków umownych tj. kiedy istotne wady Towarów uniemożliwiają ich wykorzystanie przez klienta lub kiedy zwłoka w dostawie Towaru przekracza miesiąc

 

§ 9       Ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń. Przedawnienie

(1)      LEVIAT ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady Towaru stwierdzone przed upływem roku od dnia dostawy Towaru klientowi.

(2)       Jeżeli jednak Towar zgodnie ze swoim standardowym przeznaczeniem jest materiałem budowlanym i został użyty do budowy, LEVIAT ponosi odpowiedzialność za wady Towaru wykryte w ciągu 5 lat od dnia wydania Towaru klientowi.

 

§ 10     Wybór prawa i miejsca jurysdykcji

(1)        W odniesieniu do niniejszych OWS oraz wszystkich umownych stosunków prawnych pomiędzy LEVIAT a klientem, które zgodnie z § 1 ust. 2 podlegają niniejszym OWS, obowiązuje materialne prawo polskie z wyłączeniem przepisów kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).  

(2)       Sądem właściwym do rozpoznawania sporów LEVIAT z klientami jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby LEVIAT, z zastrzeżeniem, że LEVIAT może również wytoczyć powództwo przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby klienta.

(3)           Jeśli postanowienia umowne, w tym niniejsze OWS są lub staną się w całości lub w części nieważne lub nieskuteczne, co nie uniemożliwia osiągnięcia celu i przeznaczenia całej umowy lub nie czyni jej utrzymania w mocy nieracjonalnym dla partnera umowy, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony zastąpią nieważne lub nieskuteczne postanowienia umowy, w tym niniejszych OWS, postanowieniami które są najbardziej do nich zbliżone pod kątem celu umowy i celów nieważnych lub nieskutecznych postanowień umowy.

 

© Leviat Version January 2023