Försäljningsvillkor
Generella försäljningsvillkor för Leviat AB

1. Inledning
1.1. Dessa leveransvillkor gäller om ingenting annat avtalas.
1.2. Definition:
- Med Säljaren menas Leviat AB

2. Offert och bekräftelse
2.1. Dessa försäljningsvillkor gäller i sin helhet för varuförsäljning från Säljaren.
2.2. Försäljningsvillkoren går före bestämmelser eller upplysningar som kan förekomma i Köparens order eller korrespondens, så till vida Säljaren inte samtycker till detta.
2.3. Säljaren ansvarar inte för fel som kan uppstå vid order som beställs per telefon. Fel som uppstår vid skriftlig och elektronisk order och som beror på fel hos Säljaren blir korrigerat eller förbättrat utan otillbörlig försening.
2.4. En offert slutar att gälla omedelbart om den inte accepterats inom den tidsram som framgår på denna, så tillsvidare ingenting annat avtalas.
2.5. Offert som är given av Säljaren är bunden till en specifik förfrågan. Säljaren förbehåller sig rätten till att revidera offerten när den ursprungliga förfrågan ändras med hänsyn till produkter, typ av material, specifikationer och mängd.
2.6. Eventuella certifikat måste beställas vid ordertillfälle.
2.7. Vid varje förfrågan gör Säljaren en kreditkontroll. Kreditgränsen kommer att värderas av Säljaren i förhållande till beställningens storlek och leveransens varaktighet samt ses i sammanhang med övriga löpande köp från Säljaren och avtalade leveransbestämmelser. Kreditgränsen måste avtalas mellan parterna innan offerten gäller. Det är möjligt att det måste etableras en betalningssäkerhet på hela eller delar av leveransen.

3. Kvantiteter
3.1. Omfattar en order varor som inte är klassade som lagervaror, som behöver special tillverkas, förbehåller sig Säljaren rätten att leverera upp till 10 % mer än avtalat, beroende på varans art. För standardvaror gäller levererad kvantitet innanför +/-5% av beställd mängd som en acceptabel tolerans. För varor med lågt enhetsvärde så avrundas kvantiteten uppåt till hela förpackningar.

4. Pris och betalning
4.1 Försäljning sker om inte annat avtalats till de priser som Leverantören tillämpar vid tidpunkten för leverans. Leverantören har alltid rätt att justera gällande priser med hänsyn till eventuella valuta- eller råvaruprisförändringar. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och andra offentliga pålagor. Priserna är angivna exklusive moms, och gäller DAP säljarens lager, ifall inget annat är avtalat.
4.2 Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum som dateras till den dag varorna sänds. Levererade produkter är Säljarens egendom intill full betalning är fullbordad.
4.3 Betalar inte Kunden i rätt tid, har Leverantören rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med den räntesats som gäller enligt lagen om dröjsmålsränta i Leverantörens land. Leverantören har vidare rätt till förseningsavgift enligt vad som anges i respektive lands lag.
4.4 Leverantören har rätt att häva avtalet om inte fakturabeloppet betalas i rätt tid. I sådant fall har Leverantören rätt till ersättning för hela den skada Leverantören lider.

5. Leveranstid
5.1. Uppgiven leveranstid är vägledande ifall det inte uttryckligen är angivet att den är garanterad, skriftligen. Säljaren ansvarar inte för följdkostnader som uppkommit till följd av leveransförsening.
5.2. Säljaren förbehåller sig rätten att fördröja leveranstiden om:
i. Köparen har underlåtit att betala i tid enligt avtal eller underlåtit acceptera den krävda säkerheten.
ii. Köparen inte har i rätt tid gett Säljaren de tekniska upplysningar som krävs för att klara leveranstiden.
iii. Köparen eller Köparens kund önskar göra en förändring i leveransen.

6. Frakter och emballage
6.1. Alla leveranser sker DAP säljarens lager, eventuella andra leveransvillkor avtalas speciellt.
6.2. Säljaren väljer transport och transportsätt efter bästa förmåga om inte Köparen har framställt en specifik önskan om transportsätt eller transportväg. Frakten debiteras Köparen ifall inget annat är avtalat.
6.3 Emballage är inkluderat i priset. EUR-pallar, pallkragar och specialemballage debiteras.
6.4. Vid försändelser som kräver extra emballage, belastas Köparen för emballagekostnader.

7. Expeditionsavgifter
7.1. Vid order under 750 kr exklusive moms debiteras en expeditionsavgift på 200 kr ifall ingenting annat avtalas.

8. Returer
8.1. Retur accepteras enbart efter avtal med ansvariga personer hos Säljaren.
8.2. Varor som inte är en standardvara eller som är specialproducerad tas inte i retur.
8.3. Vid avtalad retur krediteras 80 % av fakturan. Returfrakt betalas av köparen. Frakt i förbindelse med leverans krediteras inte.
8.4. Alla varor inklusive emballage ska vara oskadat vid retur och i säljbart skick.
8.5. Vid retur ska följesedel eller faktura vara bifogad.
8.6. Om returen inte uppfyller ovanstående krav kommer varan inte att bli krediterad.

9. Reklamation och produktansvar
9.1. Köparen har själv ansvar för att kontrollera att Säljarens offert överensstämmer med Köparens krav.
9.2. Leveransen ska uppfylla beställningens specifikation och vara i enlighet med angivna krav.
9.3. Kontroll vid mottagning av varor. Köparen ska vid mottagningen och utan otillbörlig fördröjning kontrollera att varorna är i överensstämmelse med avtalet och att det är fullt ut användbart till Köparens krav. Varan ska kontrolleras mot följesedel. Kontrollen ska ske på ett försvarligt sätt utifrån det man kan förvänta sig av varans art och leveransvillkor. Kontrollen ska ske innan varan vidaresäljs, monteras eller på annat sätt tas i bruk. Köparen är ansvarig för att all tekniska data och att varan i sin helhet är i överensstämmelse med Köparens behov och krav. Om köparen menar att försändelsen inte är i överensstämmelse med beställning/order/ orderbekräftelse så ska Köparen omedelbart reklamera leveransen till Säljaren.
9.4. Vid transportskada ska detta noteras på fraktsedel och anmälas skriftligen till Säljaren när varorna har gått med Säljarens transportör.
9.5. Om det saknas varor i en leverans, har Säljaren både en rätt och en skyldighet att ersätta de saknade varorna inom rimlig tid.
9.6. Säljaren är inte ansvarig för eventuella följdskador p.g.a. saknade varor vid leverans.

10. Force majeure
10.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet eller Order om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Om inte annat visas ska som "befriande omständighet" anses extrema väderförhållanden (såsom, men ej begränsat till, brand, torka, översvämning och extrem kyla) ras, krig, Pandemi/epidemi, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på råvaror, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft och arbetskonflikt vari inbegrips strejk, långvariga störningar i transporter, telekommunikation eller strömförsörjning.
10.2 Om Part önskar åberopa befriande omständighet ska denna Part omedelbart underrätta den andra Parten om när händelsen påbörjades samt när den upphör. Om Part underlåter lämna sådant meddelande äger Parten ej åberopa omständigheten som befrielsegrund.
10.3 Tiden för fullgörande av relevant förpliktelse ska förlängas med den tid som befriande omständigheten fortgick. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Avtalet eller dessa Allmänna Leveransbestämmelser, får vardera Part häva Order genom skriftligt meddelande till den andra Parten, om fullgörandet därav på grund av befriande omständighet förskjuts med mer än sex (6) månader.

11. Patent och rättigheter
11.1 Vid tillverkning av produkter enligt ritning eller specifikationer som överlämnats av Köparen garanterar Köparen att produktionen kan fortgå utan tredjemans patent och utan att rättigheter kränks.

12. Tvister
12.1. På detta avtal tillämpas svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän svensk domstol. Säljaren äger vid tvist rätt att väcka talan vid Göteborgs tingsrätt.

Beställning
Telefon 031-98 58 50
E-post order.se@leviat.com

Vi reserverar oss mot tryckfel och tekniska förändringar, samt eventuella prisförändringar på grund av ändrade inköpskostnader, valutakurser eller andra kostnader utanför vår kontroll.