Bodyankare

  • Tredimensionellt justerbara infästningar för fasadplattor av natursten eller betong
  • Utkragning från 30 till 330 mm, belastning upp till 1300 N som standardutförande
  • Kan användas i horisontala och vertikala fogar

Garanti

Dessa dimensioneringsprogam är utarbetade av HALFEN GmbH, Langenfeld, Tyskland. De är upphovsrättsligt skyddade med full ensamrätt. Programmen får bara installeras i komplett form inklusive alla deras komponenter. Inga ändringar av programmen eller deras delkomponenter får göras utan föregående medgivande från upphovsmannen.

Vi vill påpeka att det på teknikens nuvarande ståndpunkt inte är möjligt att helt utesluta fel i datorprogram. HALFEN GmbH påtar sig inget ansvar för felfriheten hos de med dessa datorprogram erhållna dimensioneringsresultaten. I synnerhet måste användaren kontrollera de ingående värdena och dimensioneringsresultaten och bedöma deras trovärdighet med ledning av gällande handlingar (normer och godkännanden).

Användaren är ensam ansvarig för dimensioneringsresultat som erhållits med programmen!