A HALFEN GmbH (part of Leviat), HALFEN International GmbH (part of Leviat) és a HALFEN Vertriebsgesellschaft mbH (part of Leviat) általános üzleti feltételei

1.§ Áltlános információk, érvényességi terület
(1) Ezen általános szerződési feltételek („ÁSZF“) minden üzleti kapcsolatra vonatkoznak, mely a Halfen GmbH, a Halfen International GmbH ill. a Halfen Vertriebsgesellschaft mbH (továbbiakban: „Halfen“, „mi“, „nekünk“) és az ügyfél között jött létre, ha az ügyfél (Ptk. 14. § ), értelmében jogi személy.
(2) Az ÁSZF főleg az eladási szerződésekre és/vagy a mozgatható termékekre vonatkoznak (továbbiakban „áru” , függetlenül attól, hogy az árut magunk állítjuk elő vagy gyártóktól szállítjuk be. (Ptk. 433. §, 651. § ) úgymint a termékkel összefüggő szolgáltatásokra. Az ÁSZF a mindenkor aktuális tartalommal a szerződések keretét képzik a jövőbeni eladásokra/szállításokra a mozgatható árukra vonatkozóan, valamint az ügyféllel való szolgálatatásokra, anélkül, hogy erre az egyedi esetekben azonos ügyfél esetén külön felhívnánk a figyelmet.
(3) Kizárólag a mi ÁSZF érvényesek. Az ügyfél által ettől eltérő vagy kiegészítéssel bíró álatalános szállítási feltételek csak akkor és csak annyiban képezik a szerződés részét, amilyen mértékben ehhez kifejezetten hozzájárultunk. Ezen hozzájárulás minden esetben szükséges, például akkor is, ha az ügyfél általános szerződési feltételeit ismerve a szállítás az ügyfél részére fenntartások nélkül történik.
(4) Egyedi esetekben, az ügyféllel megkötött egyéni szerződések (beleértve a külön megegyezéseket, kiegészítéseket és válatoztatásokat) előnyt élveznek jelen feltételekkel szemben.
(5) Jogi jelentőséggel bíró nyilatkozatok, értesítések, melyeket az ügyfél szerződéskötés után részünkre tesz (pl. határidők, hiányosságok, visszalépési vagy csökkentési nyilatkozat) csak írásos formában érvényesek.
(6) A jogi előírások érvényességére vonatkozó hivatkozásoknak csak értelmező jelentése van. Így ilyen jellegű utalások hiányában is a rendelkező jogszabályok érvényesek, amennyiben nem kerültek az ÁSZF-ben közvetlenül megváltoztatásra vagy egyértelműen kizárásra.

2.§ Szerződéskötés és lebonyolítás
(1) Információk, melyeket termékeinkről rendelkezésre bocsátunk nem jelentenek jogi értelemben ajánlatot, hanem kötelezettség nélküliek és változhatnak. Ez akkor is érvényes, ha az ügyfélnek katalógusokat, technikai dokumentációkat (pl. rajzokat, terveket, számításokat, kalkulációkat és DIN-normákra való hivatkozásokat) illetve egyéb termékleírásokat bocsátunk rendelkezésére – akár elektronikus formában is.
(2) Az ügyfél árurendelése kötelező érvényű szerződési ajánlatnak minősül.
(3) A szerződés és egyéb egyezségek, valamint a garancia nyilatkozatok kizárólag a mgrendelések átlatunk történő írásos visszaigazolása alapján jönnek létre.
(4) Az általunk készített ajánlati és megbízásra vonatkozó kivitelezési rajzokra (pl. tervek, rajzok, statikai anyagok) tulajdon és szerzői jogokat tartunk fenn.
(5) A kiviteli rajzokban található esetleges know-how-t az ügyfél kizárólag a szeerződésben megjelölt célra használhatja.
(6) Amennyiben az ügyfél által megadott rajzok, modellek, minták és gyártási irányelvek ill. rendelési mellékletek alapján gyártunk és szállítunk az ügyfél biztosítja számunkra, hogy a termékek esetében az ipari termék- és szerzői jogok nem sérülnek. Az ügyfél kötelessége, hogy harmadik fél követelése alól mentesítsen, amennyiben az 1. mondat szerint harmadik fél előállítási és szerzői jogai sérülnek. Amennyiben harmadik fél által a jogvédelmi és szerzői jogok megsértése miatt követelés lép fel irányunkba, jogosultak vagyunk ügyfél felé az előállítást és szállítást beszüntetni valamint a felmerülő költségeket visszaigényelni, amennyiben az ügyfél a Halfen részére nem biztosítja elfogadható időn belül a szerődésteljeítéshez szükséges jogokat. Erre vonatkozóan is érvényesek a 3. § (2) bekezdés és a 4. §-ban foglalt szabályok.
(7) Amennyiben nem történt más irányú megegyezés, jogosultak vagyunk rajzokat, gyártási irányelveket és/vagy egyéb rendelési mellékleteket a szerződést követő hat hónap után megsemmisíteni. Ez abban az esetben nem érvényes, ha a körülményekből nem nyilvánvaló számunkra, hogy az ügyfélnek fűződik-e jogos érdeke a rendelési mellékletekhez.

3. § Szállítási határidő és szállítási késedelem
(1) A szállítási határidő egyénileg kerül meghatározásra, ill. a megrendelés befogadásánál kerül megadásra.
(2) Szállítási határidők és időpontok – a késedelemből eredő jogaink csorbítása nélkül - meghosszabbodnak al az időtartammal, mellyel vevő felénk késedelmbe esik, vagy nem felel meg együttműködési kötelezettségeinek (pl. nem szerezte be a szükséges hatósági iratokat, engedélyeket, nem bocsátotta rendelkezésre a hiányzó kivitelezési anyagokat vagy nem teljesült az előleg kifizetése).
(3) Amennyiben a kötelező szállítási határidőket rajtunk kívül álló okok miatt nem tudjuk teljesíteni (nem kivitelezhető), akkor az ügyfelet erről azonnal értesítjük a várható szállítási időpont megadásával. Ugyanígy nem kivitelezhető a szállítás abban az esetben, ha a beszállítónk, amennyiben kongruens fedezeti üzeletet kötöttünk (ez azt jelenti, hogy a beszállítónkkal a szerződés kötés napján ügyfelünkkel megkötött szállítói szerződés van érvényben, így beszállító abba a helyzetbe hoz minket, hogy ügyféllel szemben a várható körülményeknek megfelelően azonos biztonsággal szállíthatunk az ígérteknek megfelelően) valamint ügyféllel nem került ezen felül szállítási garancia kikötésre. Visszalépési és felmondási jogaink úgymint a törvényi előírások a szerződés lebonyolítására a teljesítési kötelezettség kizárásával (pl. a teljesítés lehetetlen vagy nem elvárható és/vagy később teljesíthető) érintetlenek maradnak. Változatlanok maradnak az ügyfél visszalépési és felmondási jogai is ezen ÁSZF 8. § szerint.
(4) A szállítási késedelmünk bekövetkezése a jogi előírásoknak megfelelően kerül meghatározása.

4. § Szállítás, kockázatviselés, átvétel, átváteli késedelem
(1) A szállítás a gyárból történik, mely a teljesítés helye is, amennyiben nem került más meghatározásra. Ügyfél kérésére és költségére az árut egy másik meghatározott helyre szállítjuk (vásárlás szállítással). Amennyiben nem kerül más meghatározásra, jogunk van a szállítást (legfőképpen szállítócéget, útvonalat és csomagolást) a költségek mérlegelésével meghatározni.
(2) Részszállítás megengedett, amennyiben ügyfélnek szóbajön és nem került más kikötésre.
(3) Az áru esetleges tönkremenetelének vagy minőségi romlásának veszélye vevőre legkésőbb akkor száll át, amikor a szállításra összekészített áru elhagyja a gyár területét. Szállítással történt rendelés esetén azonban az áru esetleges tönkrementeléből vagy minőségi romlásából
adódó kár, valamint a szállítási késedelemből adódó kockázata a szállítóra, vagy az áru szállításával megbízott személyre vagy intézményre száll át.
(4) Amennyiben aávételi nehézségekbe kerül az ügyfél vagy elmulaszt közreműködni saját okokból vagy az ügyfélnek felróható más okokból kerül sor késedelemre, úgy jogunkban áll az ebből adódó károkat, többletköltségeket (pl. raktározási költségek) felszámítani.

5.§ Árak és fizetési feltételek
(1) Amennyiben nem kerül sor más megállapodásra, akkor a szerződékötés idején érvényes árlistánk a mérvadó, mely ex works/gyárból és áfa nélkül értendő.
(2) Szállítással történő vásárlás esetén (4. § (1) bekezdés) a szállítási költségek az üzemből valamint az esetlegesen az ügyfél által kért szállítási biztosítás összege, vámok, illetékek, adók vagy egyéb kiadások a vevőt terhelik.
(3) A szállítási célból átengedett betétdíjas csomagoló anyagok (Europaletták, rácsos boxok stb.) saját tulajdonunkban marad, így csak átmenetileg kerülnek vevő tulajdonába. Az ügyfél felelőssége a a szállításhoz használt betétdíjas csomagolóanyag cseréje vagy visszajuttatása Halfen részére.
(4) A vételárat a számla esedékességétől és beérkezésétől számított 30 napon belül kell levonás nélkül kiegyenlíteni.
(5) Részszállítás esetén ennek megfelelő részszámlák esedékesek a számla kiállításától és az áru kockázatviselésének átszállásától.
(6) Vevő késedelmbe esik, ha az esedékességtől és a számla beérkezésétől számított 30 napon belül nem fizet. A mindenkor esedékes összegre a mindenkor törvényileg érvényes késedelmi kamat kerül felszámolásra. Fenntartjuk annak jogát, hogy további, a késedelemből adódó költségeket is érvényesítsünk. Kereskedőkkel szembeni késedelmi kamatigényünk érvényesítése változatlanul fenn marad (Kt. 353. §).
(7) Az ügyféllel szemben fennálló több nyitott követelés esetén jogosultak vagyunk a fizetéseket először régebbi követelések javára beszámítani. Amennyiben már kamatok és költségek is keletkeztek, úgy jogunk van a fizetéseket elsődlegesen a kamatokra és csak utána a nyitott követelésre beszámítani.
(8) Ügyfél csak akkor jogosult felszámításra vagy visszatartásra, ha igénye jogerősen vagy vitathatatlanul megállapításra került.
(9) Amennyiben szerződéskötés után válik ismertté, hogy fizetési igényünk teljesítése veszélybe kerül az ügyfél megromlott teljesítőképessége miatt (pl. csődeljárás indul ellene), úgy jogosultak vagyunk a törvényi előírásoknak megfelelően a teljesítés megtagadására – adott esetben határidő megadása után – a szerződéstől való visszalépésre (Ptk. 321 §). A határidőtől való eltekintésre vonatkozó jogi szabályozások nem változnak.

6. § A tulajdonjog fenntartása
(1) Ügyfelünk és közöttünk fennálló szerződéséből és üzleti kapcsolatából fennálló jelenlegi és jövőbeni követeléseink teljes kifizetéséig (biztosított követelések) fenntartjuk a leszállított áruk tulajdonjogát.
(2) A fenntartott tulajdonjogú árukat nem szabad a teljes kifizetésig harmadik félnek zálogba adni és biztosíték képpen a tulajdonjogot engedményezni. Zálogbavételnél és egyéb eljárásnál az ügyfélnek, a végrehajtónak ill. harmadik személynek kötelessége a tulajdonjogról tájékoztatást adni. Az ügyfél köteles felénk haladéktalanul írásban jelezni, ha a tulajdonunkban lévő áruhoz harmadik személy hozzáférésére sor kerül.
(3) Ügyfél jogosult a tulajdonjogunkban álló árukat szabályos ügymenetben eladni és/vagy feldolgozni. Erre az esetre kiegészítőleg az alábbi feltételek érvényesek.
(a) A tulajdonjog fenntartása teljes összegében kiterjed áruink feldolgozása, vegyítése vagy összeköte által létrjött termékre, melynél mi minősülünkngyártónak. Harmadik személy általi áruval történő feldolgozásánál, vegyítésnél vagy összekötésnél mi is tulajdonjogot szerzünk a számla értékenek megfelelően a feldolgozott, vegyített vagy összekötött árura vonatkozóan. Egyébként a létrejött terméket illetően ugyanaz a tulajdonjog fenntartás érvényes, mint a tulajdonjog fenntartással leszállított árunál.
(b) Az áru vagy termék harmadik személy felé történő továbbértékesítéséből adódó követeléseinket ügyfél teljesen vagy a tulajdonjogunk mértékének megfelelően már most átruházza ránk biztosítékként az előző bekezdésnek megfelelően. Mi elfogadjuk az átruházást. A 6. § (2) bekezdésében megnevezett, az ügyfelet terhelő kötelességek az átruházott követelésekre is vonatkoznak.
(c) A követelés behajtására rajtunk kívül az ügyfél is meghatalmazott marad. Kötelezzük magunkat, hogy addig nem hajtjuk be a követelést, amíg ügyfél felénk teljesíti fizetési kötelezettségét, nem kerül késedelmbe, nem indul ellene csődeljárás és egyéb fizetésképtelenségi körülmény nem adott. Ha ez azonban bekövetkezik, követelhetjük, hogy az ügyfél az átruházott követeléseit és azon adósait megnevezze, minden a behajtáshoz szükséges adatot megadjon, az ehhez tartozó dokumentációkat kiadja és a tartózó (harmadik) felet az átruházásról tájékoztatja. Erre az esetre fenntartjuk magunknak, hogy az ügyfél behajtásra vonatkozó meghatalmazását visszavonjuk és harmadik féllel szemben az átruházás tényét felfedjük.
(4) Amennyiben a meglévő biztosítékok értéke több mint 10%-kal meghaladná a biztosítani kívánt követelések értékét, úgy vevő kérésére kötelesek vagyunk az árunk biztosítékainak megfelelő mértékű felszabadítására saját választásunk alapján.

7. § Szavatosság hiányosság esetén
(1) Minőségi és jogi hiányossággal szállított áruk esetén (beleértve a hibás vagy csökkent értékű szállítást, valamint a nem megfelelő szerelést vagy hibás szerelési útmutatót) vagy hiányos szolgáltatás esetén ügyfelet a jogi előírásoknak megfelelő jogok illetik, amennyiben továbbiakban nem kerül más meghatározásra. Minden esetben változatlanok maradnak a különleges törvényi előírások az áru vevő felé történő végső kiszállítására vonatkozóan. (szállítói kártalanítás Ptk. 478. § 479.§).
(2) Szavatosságunk alapját elsősorban az áru vagy szolgálatás természetére vonatkozó írásos megegyezés képzi. Az áru vagy szolgálatatás minőségét legfőképpen a termék- vagy szolgálatatási katalógus foglalja magában, mely a szerződés részét képezi; itt nincsen jelentősége annak, hogy a leírást az ügyfél, a gyártó vagy mi adjuk.
(3) Amennyiben ilyen meghatározásra nem kerül sor, akkor a jogi szabályok szerint kell eljárni, hogy van-e hiányosság vagy nem (Ptk. 434.§ (1) bekezdés 2. és 3. mondat).
(4) Az ügyfél termékre vonatkozó minőségi reklamációjának előfeltétele, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően vizsgálta meg a terméket (Kt. 377.§ 381. §). Ha az átvizsgálás során vagy a későbbiekben jelentkezik hiányosság, akkor ezt részünkre haladéktalanul írásban kell jelezni. Függetlenül az ügyfél átvizsgálási és jelentési kötelezettségétől, ügyfél kötelessége az egyértelmű hiányosságot (beleértve a hibás vagy hiányos szállítást) haladéktalanul, de legkésőbb szállítástól számított két héten belül írásban jelezni, melynél a határidő betartásához az időben elküldött értesítő elegendő. Amennyiben az ügyfél elmulasztja előírásnak megfelelően átvizsgálni az árut és/vagy jelenteni a hiányosságot, akkor a nem jelzett hiányosságra nem vonatkozik a szavatosságunk.
(5) Amennyiben a leszállított termék vagy szolgáltatás hiányos, az ügyfél kérheti a pótlást (javítással) vagy újraszállítást ill. a szolgálatatás ismétlését (pótszállítás). Azon jogunk, hogy a törvényi előírások értelmében megtagadjuk a választott elhárítást érintetlen marad.
(6) Ügyfélnek lehetőséget és kellő időt kell nyújtania a pótlás teljesítéséhez, legfőképpen a kifogásolt árut részünkre bevizsgálás céljából átadni; egyéb esetekben mentesülünk az ebből adódó károk felelőssége alól. Pótszállítás esetén ügyfélnek kötelessége a jogi előírások alapján a kifogásolt terméket részünkre visszajuttatni.
(7) A vizsgálat és pótteljesítés során felmerült költségeket, legfőképpen szállítási, út-, munka-, és anyagdíjakat valós hiányosság esetében mi viseljük.
(8) Sűrgős esetekben, pl. az üzembiztonság veszélyeztetése esetén vagy aránytalanul nagy károk elhárítása érdekében ügyfélnek joga van a hibát elhárítani és tőlünk objektív mértékben költségtérítést kérni. Ilyen jellegű lépésről azonnali hatállyal, lehetőleg előzetes értésítést kérünk. Saját hatáskörben nem jogosult eljárni, ha jogosultak lennénk a pótlást a jogi előírásoknak értelmében megtagadni.
(9) Amennyiben a pótszállítás sikertelen volt, vagy az ügyfél által meghatározott időpont teljesítés nélkül eltelt vagy a törvényi előírásoknak értelmében okafogyottá vált, akkor az ügyfél visszaléphet a szerződéstől vagy megfelelő mértékben csökkentheti a vételárat. Nem jelentős hiányosság esetében azonban nem élhet visszalépési jogával.
(10) Az ügyfél kárigényére illetve hasztalan ráfordításaira a 8. § érvényes.

8. § Egyéb szavatosság
(1) Teljeskörű szavatosságot vállalunk magatartásunkért, amennyiben szándékosság és durva gondatlanság esete áll fenn, testi és egészségi károsodás valamint a hibák szándékos elhallgatása és a garanciák megsértése merül fel. A garanciák részbeni megsértése estetén azonban csak a garancia keretén belül vállalunk szavatosságot.
(2) 8. § (1) bekezdés alapján fenntartással kezeljük pótlásra vonatkozó szavatosságunkat az előrelátható, tipikusan előforduló károk esetére, melynél egyszerűen egy szerződési kötelezettség elmulasztása áll fenn, tehát egy olyan kötelesség kerül megszegésre, melytől a szerződés előírás szerinti kivitelezése függ és melynek betartásában szerződő fél ennél fogva mindig bízik és bízhat.
(3) Szavatosságunk egyébként egyszerű gondatlanság esetén káreseményenként érintett szolgáltatás nettó árának 1,5 szerese, illetve 1.500.000,00- EUR-ban korlátozott – attól függően, mely érték magasabb Egy szerződésből adódó károk esetén a szavatosságunk azonban az egyes káresetekre az érintett szolgálatás nettó árának összesen 1,5 szeresére, illetve 3.000.000,00 EUR-ra korlátozódik – attól függően mely érték magasabb.
(4) Minden más esetben a jogalaptól függetlenül nem vállalunk szavatosságot.
(5) A termékszavatossági törvény értelmében szavatosságunk minden esetben változatlan marad. (6) A 8. § (1-4) bekezdéseinek szavatossági előírásai vonatkoznak a Halfen GmbH tulajdonosaira, a szervezeteiere, vezető beosztású munkatársaira, munkatársaira illetve további a teljesítésben résztvevőkre.
(7) Kötelességszegés esetében, mely nem hozható össze hiányossággal, az ügyfélnek csak akkor van visszalépési vagy felmondási joga, ha a kötelezettségszegést nekünk felróható.
(8) Egyéb esetekeben a törvényi előfeltételek és jogi következmények mérvadóak.

9. § Elévülés

(1) A 3. Ptk. 438. § (1) bekezdésétől eltérően a termék és joghiányosságok általános elévülési ideje használt termékek szállítása esetén a szállítást követő 1 év.
(2) Egyéb esetekeben a törvényben szabályozott (Ptk. 438.§, 479.§ 634a) elévülési idő a mérvadó.
(3) A vevői jog fenti elévülési ideje az ügyfél szerződéses és nem szerződéses kárigényre is vonatkozik, mely az áru vagy szolgálatás hibájára vonatkozik, kivéve, ha a szokványos törvényi előírások (Ptk. 195.§ 199. §) ettől rövidebb elévülési időt határoz meg.
(4) A termékszavatossági törvény elévülési ideje nem változik.
(5) Egyéb estekeben az ügyfél kárpótlási igénye kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően történik.

10. § Illetékesség és érvényes jog
(1) Ezen ÁSZF-re és minden jelen ÁSZF 1. § (2) bekezdése szerinti szerződéses kapcsolatra a Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes a kolloziós jog és az Egyesült-Nemzetek
egyezményének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről (CISG) kizárásával.
(2) Amennyiben ügyfél a Kt. alapján meghatározott kereskedő, közjogi vagy különvagyon jogi személye, akkor ezen vagy ezzel kapcsolatos szerződésből adódó viták kizárólagos – és nemzetközi – illetékessége Düsseldorf. Azonban ahhoz is jogunk van, hogy ügyfél ellen az álatlános illetékességi helyen eljárást kezdeményezzünk.

[Érvényes: 2012 Szeptember / Validity until 31.12.2021]
* jogviták esetén az eredeti német szöveg a mérvadó