Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van Leviat B.V., gevestigd te Borne en aldaar kantoorhoudende aan de Oostermaat 3

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.
2. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elk natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze Algemene Voorwaarden.
5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
1. Van door ons gedane offertes maken deel uit met name ook voor wat betreft het in de vorige lid bepaalde -: ontwerpen, (technische)tekeningen en beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, of aan derden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
2. Indien de order waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen drie maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren aan de koper in rekening brengen.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop onze orderbevestiging bij u is ontvangen.
2. De koper is aan zijn order, in welke vorm ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van zeven dagen na dagtekening van de order of, indien het een mondeling verstrekte order betreft, na het geven van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van zeven dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op grond van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van zeven dagen. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de order geldt de datum waarop wij de orderbevestiging verzenden.
3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. TECHNISCHE VOORSTELLEN EN AANWIJZINGEN
1. Door ons ten behoeve van de verwerking van onze producten aan de koper gedane technische voorstellen en aanwijzingen, inclusief alle bescheiden en tekeningen die daarvan deel uitmaken, zijn geen onderdeel van de individuele overeenkomst.
2. Deze voorstellen en aanwijzingen blijven ons eigendom, moeten op ons verzoek worden teruggegeven en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle hierop uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3. Elk gebruik van onze productinformatie in strijd met lid 1 en 2 van dit artikel leidt tot aansprakelijkheid jegens ons, waarbij wij ons het recht voorbehouden geleden schade te vorderen.
4. Ten aanzien van deze technische voorstellen en aanwijzingen en wat daarvan deel uitmaakt, aanvaarden wij jegens de koper en anderen geen enkele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grote schuld onzerzijds.

Artikel 5. PRIJZEN
1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overgenomen, exclusief omzetbelasting, kosten voor vervoer en verpakking.
2. De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 6. AFLEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben, in ons bezit zijn. Levertijden worden verlengt met de tijd, gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
3. Wij hebben het recht een order in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij producten naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd steeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren.
4. Indien wij meer leveren dan waartoe wij op grond van de overeenkomst verplicht zijn, zijn wij gerechtigd om dit meerdere tot maximaal 5% van de overeengekomen aantallen aan de koper in rekening te brengen.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van producten af magazijn. Zodra de te leveren producten in ons magazijn gereed staan voor transport, gaat het risico waar het deze producten betreft over op de koper.
6. Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
7.De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om zulks te onzer keuze op grond van het bepaalde in art. 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de kostprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.
Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ongebonden te verklaren.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaak voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voorvloeiende kosten opslaan.
Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen één maand na onze uitnodiging daartoe op de koper zijn afgenomen.
8. Eventuele retourzendingen aan ons moeten altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtname van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor risico van de koper.

Artikel 7. RECLAME
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt. De koper moet, waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons versterkte gegevens, maten en gewichten, kleurechtheid e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met geringe wijzigingen in constructies of onderdelen, voor zover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering.
De door ons geleverde producten mogen derhalve van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om geringe maatverschillen e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering.
2. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijk levering of op gebreken aan producten die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper (konden) worden geleverd) aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en zo mogelijk onder opgave van de factuur waarmee de betreffende producten zijn geleverd.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de producten in strijd met de voorschriften althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden;
d. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan 6 maanden sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde producten niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons aanspraken doen gelden, mits volledig is betaald. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en montagefouten; onze hiervoor genoemde garantieverplichting bestaat gedurende een periode van ten hoogste 6 maanden (te rekenen vanaf de datum van levering,) tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, zijn wij slechts gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van de gebreken of;
b. levering van vervangende producten c.q. onderdelen na terugontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen of;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom dan wel creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige producten betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor bedoeld.
Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuur waarmee de producten geleverd zijn.
3. Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
4. Behoudens onze eventuele verplichtingen uit hoofde van het voorgaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling en enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen- gelden door de koper, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
5. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledig betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.
2. De koper heeft niet het recht de niet-betaalde goederen in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde producten verloren is gegaan, is de koper verplicht op de na be- of verwerking ontstane producten omverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen. Het is de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen. Het in de overige leden van dit artikel bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. BETALING
1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van betreffende producten, althans uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gelde recht voortvloeiend.
Wij zijn te allen tijde gerechtigd de producten die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat er reële kans betstaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorafgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het geldende recht; met name behouden wij ons het recht voor de koper na het onder ons nemen van de producten tot schadevergoeding aan te spreken.
3. Is de koper in gebreken met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de op dat moment geldende rente ex art. 6:119a BW, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestellingopeisbaar is. Voorts is de verkoper gehouden aan ons de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex art. 9:96 lid 2 sub c BW in rekening te mogen brengen.
4. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11. ZEKERHEID
1. Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het geldende recht voortvloeien.

Artikel 12. OVERMACHT
1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebreke aan grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlof, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.
2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. GESCHILLENBESLECHTING
Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter.

[versie december 2021]