Algemene verkoopsvoorwaarden
(versie december 2005) van Halfen n.v. handelt als Leviat, gevestigd te Schoten, Borkelstraat 131

1. Al onze aanbiedingen gebeuren zonder verbintenis. Het overhandigen of toezenden van een prijs-courant is niet als offerte te beschouwen en verplicht ons niet tot levering. Om onze firma te verbinden moet iedere bestelling en/of overeenkomst in onze burelen, schriftelijk bevestigd worden. De in voorraad zijnde goederen worden altijd behoudens verkoop aangeboden. De op de prijs-courant vermelde voor-waarden zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd worden.

2. Alle aanvaarde bestellingen worden uitgevoerd tegen de prijzen die op de dag van de levering gelden. Onze goederen worden ontvangen en aangenomen in onze magazijnen voor verzending of als dusdanig beschouwd, en reizen op gevaar en risico van de bestemmeling, ook al worden de verzendingen vrachtvrij uitgevoerd.
De B.T.W. is in onze prijzen niet ingerekend en dient bijkomend betaald te worden overeenkomstig de geldende aanslagvoet.

3. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan. In geen geval kan vertraging de vernietiging van de bestelling tot gevolg hebben. Ieder geval van overmacht in het algemeen zoals stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, transport, enz... bij onze leveranciers of bij ons worden ten onzen gunste weerhouden en geven ons eventueel het recht de uitvoering van het contract te vernietigen.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

5. OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING
Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over.

6. Om geldig te zijn, dient iedere klacht schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen in onze burelen ingediend te worden. Onze verantwoordelijkheid is strikt beperkt tot vervanging door ruil of terugbetaling van de goederen welke door ons als gebrekkig erkend werden; behoudens voorafgaand akkoord houdt deze verantwoordelijkheid op 15 dagen na levering. Wij behouden ons het recht voor alle terugzendingen van goederen te weigeren, waarvoor wij voorafgaand geen schriftelijke goedkeuring hebben gegeven. Wij stemmen in geen geval toe dat afhoudingen gedaan worden ten titel van gepresteerd arbeidsloon op door ons geleverde goederen.

7. Alle facturen zijn betaalbaar te Schoten. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen zijn onze facturen betaalbaar 30 dagen einde maand na factuurdatum.

8. Behoudens schriftelijke toelating van onze directie, mogen onze afgevaardigden het bedrag van de factuur niet incasseren.

9. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12%.

10.Indien het vertrouwen van de verkoper, in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die je vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissende in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten.

11.In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de faktuur met 10% te verhogen, met minimum van 25,- €.

12.Wanneer de koper nalaat zijn verbindingen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

13.Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoor-waarden.

14.Alle op de ondertekende bestelbrief voorkomende artikelen die niet worden afge-nomen, zullen in rekening gebracht worden à rato van 20 % van de prijs die op de bestelbrief is vermeld.

15.De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

16.Door het overhandigen van een bestelling aanvaardt de koper onvoorwaardelijk deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze kunnen niet gewijzigd worden, zelfs niet indien tegengestelde bepalingen voorkomen op de bestelbon van de klant of in zijn aankoopsvoorwaarden Wij zijn maar gehouden aan de voorwaarden en bepaling opgenomen of geschreven op de bestelbon van de afnemer, voor zover wij deze uitdrukkelijk opgenomen hebben in onze orderbevestiging.

17.In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper , alleen bevoegd