Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
a. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné výhradně jako součást kupní smlouvy uzavřené mezi HALFEN s.r.o. jako prodávajícím na jedné straně a kupujícím na druhé straně, přičemž uzavření kupní smlouvy může být uskutečněno buď písemnou formou, nebo formou objednávky kupujícího a jejího písemného potvrzení prodávajícím.
b. Obsahem ujednání o kupní smlouvě je:
1. identifikace prodávajícího a kupujícího
2. určení množství a druhu zboží
3. dodací lhůta
4. kupní cena
5. specifické smluvní podmínky lišící se od těchto všeobecných obchodních podmínek
c. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit úplnou kupní cenu.
d. Vlastnické právo ke zboží, které je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží. 
e. Prodávající s kupujícím se dohodli, že jejich kupní smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, pokud z obsahu jejich ujednání nevyplývá něco jiného.

II. Dodání zboží
a. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu ve lhůtách požadovaných kupujícím a odsouhlasených prodávajícím podle písemně potvrzené objednávky nebo uzavřené a oběma smluvními stranami podepsané kupní smlouvy.
b. Objednávka kupujícího je závazná pouze v případě, že prodávající písemně objednávku kupujícímu potvrdí.
c. Jestliže prodávající kupujícímu objednávku písemně nepotvrdí, avšak kupujícímu dodá objednávané zboží, dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem převzetí zboží kupujícím.
d. Dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním ve skladu nebo prvnímu dopravci k přepravě na místo určené kupujícím, není-li dohodnuto dodání kupujícímu v jiném určitém místě.
e. Přepravní podmínky se řídí platnými pravidly Incoterms, dodávky probíhají v režimu ex work.

III. Kupní cena
a. Není-li dohodnuto jinak, kupní cenou se rozumí cena uvedená v ceníku prodávajícího, platná v době uzavření kupní smlouvy, zvýšená o DPH ve výši podle platných právních předpisů.
b. Prodávající si vyhrazuje právo vydat kdykoliv nový ceník. Prodávající se však zaručuje, že kupujícímu dodá zboží za ceny uvedené v potvrzené objednávce.  

IV. Platební podmínky
a. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího.
b. Bude-li dohodnuta jiná platební podmínka než platba předem, platí, že kupující nabývá vlastnické právo teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem dodaného zboží prodávající, který je oprávněn po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury za dodané zboží toto zboží kupujícímu odebrat. Prodávající se zavazuje, že takto odebrané zboží vydá zpět kupujícímu, jestliže kupující kupní cenu včetně úroků z prodlení dodatečně zaplatí. V případě prodlení kupujícího má prodávajícího právo vyúčtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.  
c. Prodávající a kupující mohou v kupní smlouvě dohodnout smluvní pokutu za porušení povinností a její výši.  

V. Kontrola zboží
a. Při převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, množství a stav zboží. Pokud je kontrola při předání zboží obtížná či nemožná, je kupující povinen provést kontrolu zboží neprodleně, jakmile bude zboží dopraveno do místa určení. Reklamaci množství, zjevných vad na zboží a porušenost obalu lze uplatnit pouze tehdy, je-li zaznamenána na potvrzení o přijetí zboží kupujícím. Reklamaci vad jakosti je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
b. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prodávajícím kupujícímu.

VI. Záruky
a. Prodávající poskytuje kupujícímu záruky, pouze pokud kupující:
1. dodrží sjednané platební podmínky
2. použije výrobků dodaných nebo akceptovaných prodávajícím v souladu s  dodanou dokumentací
b. Za jakost dodaného zboží poskytuje prodávající záruku po dobu 24 měsíců. Záruka se počítá ode dne předání zboží prodávajícím kupujícímu.
c. Prodávající se zavazuje, že vady, které kupující řádně a včas reklamoval, odstraní nebo nechá odstranit na vlastní náklady. Prodávajícímu však v žádném případě nevznikne povinnost odstranit vady na vlastní náklady, jestliže kupující porušil podmínky stanovené v čl. VI., bod a.      
d. Pokud kupující zjistí závady, za které odpovídá prodávající, je povinen tyto vady neprodleně písemně reklamovat u prodávajícího. Třetí osoba nesmí provádět změny na zboží, jehož montáž byla provedena prodávajícím nebo kupujícím. Porušení těchto ustanovení má za následek skutečnost, že prodávající nenese odpovědnost za vady a za případnou takto vzniklou škodu.
e. Odpovědnosti smluvních stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností se nelze dovolávat, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Působí-li vyšší moc po dobu nepřesahující devadesát kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou. Dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se prodlužují o dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc nelze považovat zpoždění dodávek od subdodavatelů nebo druhotnou platební neschopnost.

VII. Závěrečná ustanovení
a. Prodávající a kupující se mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, pokud se na jejich změně dohodnou v kupní smlouvě nebo jejím dodatku, či pokud takové změny uvede kupující do své objednávky a prodávající obsah objednávky potvrdí. V takovém případě mají takto dohodnuté změny přednost před obchodními podmínkami uvedenými v těchto ustanoveních.
b. Změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek lze činit pouze po vzájemné dohodě a jen písemnou formou a způsobem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je prodávající oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě se změny obchodních podmínek nevztahují na již uskutečněná plnění. 
c. Veškeré spory vyplývající z kupní smlouvy se budou strany snažit řešit nejprve vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, bude spor předložen k příslušnému Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“). Rozhodčí řízení bude vedeno podle Řádu Rozhodčího soudu rozhodčím senátem skládajícím se ze tří rozhodců. Každá ze smluvních stran zvolí jednoho rozhodce a tito rozhodci pak zvolí třetího, který bude předsedou senátu. Pokud se zvolení rozhodci neshodnou na osobě předsedajícího do patnácti dnů od svého zvolení, nebo pokud kterákoli ze smluvních stran do třiceti dnů od doručení požadavku druhé smluvní strany nezvolí svého rozhodce, jmenuje příslušného rozhodce předseda Rozhodčího soudu podle Řádu Rozhodčího soudu. Místem rozhodčího řízení je Praha, Česká republika, a jazykem rozhodčího řízení je český jazyk. Rozhodčí nález vydaný rozhodci je konečným rozhodnutím ve věci a je pro účastníky závazný.
d. Pokud některá ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek pozbudou platnosti, například v důsledku nové právní úpravy, zůstávají ostatní ujednání v platnosti. Neplatná nebo neproveditelná ustanovení budou nahrazena takovými, která jim budou významově nejbližší a budou proveditelná.
e. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy nebo objednávky a jejího přijetí, nabývají platnosti dnem 01.01.2001 a jsou k dispozici na stránkách www.halfen.cz.