Generelle innkjøpsbetingelser

(Version 7 – 2009) Halfen AS (en del av Leviat)
Sist oppdatert: 16th October 2016

§ 1 Veiledende betingelser
Ved bestilling gjelder kun våre generelle innkjøpsbetingelser, hvis ikke annet er avtalt skriftlig. Andre betingelser, spesielt leverandørens salgs- og leveringsbetingelser, opphever ikke våre betingelser. De forplikter oss heller ikke, hvis vi ikke nok en gang fremsetter innsigelse mot bestillingsgodkjenningen eller ordrebekreftelsen. Utførelsen av bestillingen gjelder som en aksept av våre betingelser.

Hvis det ved en bestemt bestilling blir avtalt spesielle betingelser som avviker fra disse betingelsene, gjelder disse generelle bestemmelsene underordnet og supplerende.

§ 2 Bestillinger
Kun skriftlig plasserte ordrer er bindende for oss. Muntlige avtaler eller endringer av en bestilling trer først i kraft etter skriftlig bekreftelse. Vi er ikke forpliktet av vesentlige feiltakelser, skrive- og regnefeil.

§ 3 Leveringer
Leveringsfristene og leveringsinndelingene som vi har fastsatt, samt forsendelsesanvisninger skal følges nøye. Avtalte terminer, frister og faste terminer er bindende.

Meromkostninger som oppstår som følge av manglende overholdelse, belastes leverandøren. Videre har vi rett til, etter eget valg, å forlange etterleveringer og skadeerstatning ved forsinkelse eller misligholdelse eller til å annullere kontrakten. Vi forbeholder oss rett til aksept av for små eller for store mengder. Avgjørende for overholdelsen av leveringsterminen eller leveringsfristen, er tidspunktet for vareinngangen på fabrikken som tar imot, på det nevnte stedet for leveringen eller gjennomført utførelse av en serviceytelse eller levering av varen.

§ 4 Priser
Prisene som vi har ført opp i bestillingen er faste priser. Endringer pga. økte omkostninger som har oppstått i ettertid, er utelukket. Prisene gjelder fritt det oppgitte mottaksstedet inkl. frakt, emballasje, forsikring og øvrige biomkostninger.

§ 5 Betaling
Såfremt det ikke er avtalt andre betingelser, skjer betaling den 15. i måneden etter levering minus 3% kontantrabatt eller i slutten av måneden etter levering netto i form av overføring, sjekk, sjekk eller bankremisse.

Ved aksept av for tidlige leveringer retter forfallsdagen seg etter den avtalte leveringsterminen. Reklamasjoner på leveringen gir oss rett til å holde tilbake forfalte betalinger og til, etter avklaring, å betale disse med ovennevnte kontantrabatt.

§ 6 Forsendelsesbetingelser
Varen som skal leveres må beskyttes tilstrekkelig mot skader av enhver art vha. emballasje- og transportmidler som er egnet til formålet, eller som angitt av oss. Leverandøren bærer risikoen og omkostningene for transporten. Kun ved spesiell uttrykkelig avtale er vi forpliktet til å returnere emballasje, såfremt annet ikke foreskrives av loven.

§ 7 Avståelse, overføring av kontraktutførelsen på regning

Leverandøren er ikke berettiget til, uten vår forutgående skriftlige godkjenning, å overdra utførelsen av ordren eller de kontraktuelle kravene, verken helt eller delvis til tredjepart. Dette gjelder også leverandørens fordringer overfor oss, som verken må overdras helt eller delvis til tredjepart. Selv om vi har gitt aksept, forblir vår kontraktspartner ansvarlig for å oppfylle kontrakten overfor oss. Etter ønske skal underleverandører oppgis med navn.

§ 8 Eiendomsforbehold
Ved overgang av besittelse blir varen vår eiendom. Vi er ubegrenset beføyet til videresalg og inndragelse i produksjonen. Dette berettiger ikke leverandøren til fordringer, især er både et eiendomsforbehold og et forlenget eiendomsforbehold fra leverandørens side utelukket. Leverandørens fordringer overfor oss må verken avstås eller pantsettes.

§ 9 Endringer
Innenfor rimelighetens grenser kan Halfen forlange endringer av den leverte varen når det gjelder konstruksjon og utførelse, samt av leveringsterminen. Herved skal virkningene når det gjelder økte eller reduserte omkostninger, samt leveringsterminen, reguleres rimelig og etter felles overenskomst.

Såfremt leverandøren ønsker å gjennomføre endringer (f.eks. avvik fra spesifikasjonen, materiale, mål, fremstillingsmetode, fremstillingssted, overdragelse til tredjepart) ved eller for delene som han leverer eller tidligere har levert i overensstemmelse med vår standard, skal Halfen informeres om dette før endringene gjennomføres. Endringer og endringsønsker fra leverandørens side krever under enhver omstendighet vår skriftlige godkjenning. Ved misligholdelse av forpliktelsene nevnt ovenfor, har vi rett til å annullere kontrakten og forlange erstatning for alle skader som måtte oppstå på bakgrunn av denne.

§ 10 Garanti
Leverandøren garanterer at leveransene (eller serviceytelsene) har de kontraktsmessig avtalte egenskapene, oppfyller anerkjente tekniske regler og ikke er beheftet med feil, som opphever eller reduserer verdien eller anvendeligheten i forhold til alminnelig bruk eller bruken som er forutsatt i kontrakten.

Leverandører garanterer at varen/serviceytelsen på leveringstidspunktet eller ytelse er i overensstemmelse med gjeldende standarder, regler for sikkerhetsarbeidsbeskyttelse, ulykkesforebygging og andre forskrifter samt miljøpålegg og rettslige forskrifter.

Garantien gjelder i 24 måneder etter innføring av gjeldende sluttprodukter. Leverandøren gir avkall på innsigelse såfremt reklamasjon uttalt av oss er forsinket. Vi har rett til å avvise leverte gjenstander som ikke er forskriftsmessig levert eller som er skadet eller mangelfulle, og vi kan forlange om- eller erstatningslevering eller tilbakebetaling av kjøpsprisen, samt erstatning for mangelskader, uavhengig av om slike mangler kan konstateres straks eller først viser seg etter be- eller forarbeiding eller etter innføring. Ved mangel av en garantert egenskap eller forseelse, hefter leverandøren også for videre skadeerstatning. Hvis leverandører til tross for en tilleggsfrist, ikke oppfyller en utbedring eller om- eller erstatningslevering som vi har forlangt, har vi rett til å annullere kontrakten eller forlange skadeerstatning.

I presserende tilfeller eller ved overhengende ulempesituasjoner for oss (f.eks. produksjonsomstilling, produksjonsstans etc.) har vi rett til selv å sørge for erstatningslevering eller utbedring, evt. via tredjepart. Leverandøren bærer omkostningene som måtte oppstå i forbindelse med dette. Eventuelle ytterligere lovmessige eller spesielt avtalte kontraktsmessige rettigheter blir ikke berørt av dette. Bestemmelsene ovenfor gjelder også for erstatningsytelse og avhjelping av mangler.

Såfremt annet ikke er avtalt, gjelder det for byggeordrer en garantifrist jf. VOB (Licitationsordningen for Bygging ) som starter etter produksjon og godkjenning, såfremt ikke andre lovmessige forpliktelser taler imot dette.? Hvis samme vare leveres med feil igjen, har vi etter skriftlig påbud om unnlatelse ved gjentatt feilbeheftet levering, rett til oppsigelse også for varer som ennå ikke levert. Hvis krav basert på garantier eller pga. skader som gjøres gjeldende av våre avtakere, og som skal ivaretas av leverandøren ikke kan avklares før garantifristen utløper, gir leverandøren avkall på foreldelsesfristen, til en avklaring foreligger. Ytterligere lovmessige krav om skadeerstatning (f.eks. på grunn av manglende garanterte egenskaper eller svikefull fortielse av feil) blir ikke berørt av dette.

Leverandøren er forpliktet til å levere og utføre varer og serviceytelser i overensstemmelse med våre aktuelle tekniske produktkrav (TPA); dette gjelder som en garantert egenskap. Om nødvendig skal leverandøren be om å få utlevert de tekniske produksjonskravene (TPA) fra HALFEN.

§ 11 Produktansvar
Hvis det fremsettes produktansvarskrav overfor oss som kan tilbakeføres til feil i leverandørens leveranse eller serviceytelse, har vi rett til å kreve regress fra leverandøren. Dette gjelder også hvis direkte krav fra den skadelidte overfor leverandøren er foreldet.

Leverandøren er forpliktet til å tegne en passende produktansvarsforsikring og til på oppfordring å dokumentere at en slik forsikring er tegnet.

Hvis vi pga. myndighetsdekreter eller etter eget skjønn er nødt til å tilbakekalle produkter fra markedet, hvor deler fra leverandøren inngår som medvirker til å forårsake en slik tilbakekalling, er leverandøren forpliktet til å erstatte en rimelig del av tilbakekallingsomkostningene. Denne rimeligheten fastsettes på tro og ære etter en vurdering av årsaken til og utførelsen av tilbakekallelsen, samt verdien av underleveranseandelen. Våre garantirettigheter berøres ikke av dette.

§ 12 Beskyttede rettigheter
Leverandøren er ansvarlig for at han verken indirekte eller direkte overtrer andres beskyttede rettigheter i forbindelse med leveringer/serviceytelser. Leverandøren er forpliktet til på oppfordring å meddele oss alle beskyttede rettigheter eller anmeldte beskyttede rettigheter som han har eller får kjennskap til, og som han anvender i forbindelse med varene / serviceytelsene som skal leveres eller er levert. Hvis leverandøren i forbindelse med produksjonen og/eller leveringen av varer og serviceytelser konstaterer at det er fare for å overtre beskyttede rettigheter eller anmeldte beskyttede rettigheter, skal han uoppfordret og uten forsinkelse meddele oss dette.

§ 13 Taushetsplikt, reklame
Leverandøren er forpliktet til å behandle alle ikke offentlige forretnings- og tekniske detaljer som han måtte få kjennskap til via forretningsforbindelsen med oss, som forretningshemmeligheter. Tegninger, spesifikasjoner, modeller, maler, datamedier, prøver og lignende gjenstander må ikke overlates til uautoriserte personer eller på annen måte gjøres tilgjengelige. Bruk av og en eventuell mangfoldiggjøring av slike gjenstander kun tillatt med tanke på formålene som er anført i kontraktene mellom leverandøren og oss. Underleverandører har de samme forpliktelsene.

I reklameøyemed må leverandøren kun henvise til sin forretningsforbindelse med oss, hvis vi på forhånd skriftlig har erklært at vi er inneforstått med dette.

§ 14 Arbeid i vår virksomhet/forskrifter for ulykkesforebygging
Ved arbeid i vår virksomhet er leverandøren ansvarlig for at lovpliktige og virksomhetsinterne forskrifter for ulykkesforebygging, sikkerhets- og miljøbestemmelser overholdes både for ham selv og for eventuelle underleverandører.

§ 15 Erklæringer vedrørende opprinnelsesegenskaper for den leverte varen

Om nødvendig stiller leverandøren en leverandørerklæring, eller alle bilag som kreves av tolladministrasjonen eller andre myndigheter, til rådighet for oss. Leverandører erstatter alle ekstraomkostninger samt andre skader vi måtte pådra oss som følge av en ufullstendig eller feilbeheftet erklæring.

§ 16 Force majeure, hindringer for avtaking
Hendelser som force majeure, streiker, driftsforstyrrelser samt driftsinnskrenkinger og lignende tilfeller som fører til reduksjon av forbruket, fritar oss fra avtaking.

§ 17 Generelle bestemmelser

Hvis en leverandør innstiller sine leveranser eller inngår betalingsstopp, har vi rett til å annullere den delen av kontrakten som ikke er oppfylt. Leverandøren forplikter seg til på forlangende å inngå en kvalitetssikringsavtale med oss. Som forberedelse av dette er leverandøren klar til å framlegge sine virksomhetsforløp.

§ 18 Unntakelsesklausul
Hvis enkelte bestemmelser i denne kontrakten er virkningsløse eller ugyldige, berøres ikke rettsgyldigheten til de øvrige bestemmelsene av dette.

§ 19 Kontraktstatutt/verneting
For alle rettslige relasjoner mellom oss og leverandøren gjelder med unntak av utenlandsk rett, samt FN-kjøpsretten, kun tysk rett på stedet der firmaet har sitt hovedsete. Oppfyllelsessted for leveringene eller serviceytelsene er mottaksstedet som er angitt av oss. Betalingssted og verneting er Langenfeld.

Ytterligere betingelser vedrørende fremstilling, bruk og oppbevaring av produksjonsmidler.

§ 20 Definisjon
Betingelsene nedenfor gjelder som supplement til de generelle innkjøpsbetingelsene for fremstilling, vedlikehold og reparasjon, bruk og oppbevaring av produksjonsmidler for oss hos leverandøren. Som produksjonsmidler regnes utkast, senker, måle- og testutstyr, matriser, modeller, prøver, verktøy, anordninger, tegninger og lignende gjenstander og datamedier som kreves til fremstilling og test av produkter eller serviceytelser som leveres til oss. Hvis ikke annet er avtalt, fremstiller leverandøren produksjonsmidlene etter våre angivelser for egen regning og gir oss kjøpsrett til disse.

§ 21 Vedlikehold og oppbevaring
Leverandøren skal vedlikeholde produksjonsmidlene for egen regning og sørge for at de hele tiden er oppdatert og klar til bruk. Leverandøren skal oppbevare produksjonsmidlene i 10 år til etter avslutning av en ordre eller utløp av en produktserie.

§ 22 Bruk av produksjonsmidler

Leverandøren er forpliktet til kun å bruke produksjonsmidlene til fremstilling av leveranser til oss. Dette gjelder også under oppbevaringsfristen etter utløp av seriefremstillingen. Leverandøren forplikter seg til ikke å overlate produksjonsmidlene til uautoriserte personer eller gjøre dem tilgjengelige. Underleverandører har de samme forpliktelsene. Produksjonsmidlene må ikke mangfoldiggjøres, avhendes, overdras som sikkerhet, pantsettes eller på annen måte gis videre uten at vi har gitt skriftlig samtykke på forhånd.